China / Dusky Thrush
David Cahlander
11/17/2002

0149_Dusky_Thrush